Skola

SKOLAS ĢERBONIS

sovlast3

Rīgas Ķengaraga vidusskolas vērtības

 

Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi:

Rīgas Ķengaraga vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas misija

Skolēna izaugsmi veicinošas mācībvides nodrošināšana

Skolas vīzija

Konkurentspējīga, uz sadarbību vērsta skola, kas veicina skolēnu individuālo izaugsmi, radošumu un atbildību par paveikto.

RĶVS galvenie uzdevumi ir:

  1. īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
  3. nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;
  4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) (turpmāk tekstā – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
  5. rūpēties par izglītojamo veselību un drošību, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu;
  6. sniegt atbalstu izglītojamajiem;
  7. sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā;
  8. īstenot interešu izglītības programmas;
  9. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.