Skola

SKOLAS ĢERBONIS

sovlast3

 

Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi:

Rīgas Ķengaraga vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

RĶVS darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.

RĶVS galvenie uzdevumi ir:

  1. īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
  3. nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;
  4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) (turpmāk tekstā – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
  5. rūpēties par izglītojamo veselību un drošību, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu;
  6. sniegt atbalstu izglītojamajiem;
  7. sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā;
  8. īstenot interešu izglītības programmas;
  9. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.

Mazliet par skolu un tās vēsturi

Rīgas Universālā vidusskola (kopš 2012. gada 1. septembra Rīgas Ķengaraga vidusskola) ir viena no vecākajām skolām Ķengaragā. Skolas galvenais uzdevums ir audzēkņu vispusīga attīstība, tāpēc skola piedāvā iespēja iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību pēc licencētām mazākumtautību izglītības programmām: matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena programmas ar padziļinātu matemātikas un informātikas apguvi un humanitārā un sociālā virziena programmas ar padziļinātu vēstures, angļu, vācu un norvēģu valodas apguvi.

Daudzi skolas absolventi turpina mācības augstskolās, kurās apgūst profesijas, kas saistītas ar medicīnu. Šādas turpmākās profesijas izvēli nosaka Medicīnas kluba darbība, kurš skolā pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Savas darbības laikā Medicīnas klubs vairākkārt ieguvis godalgotas vietas starptautiskās un vietējās sacensībās, tostarp Lielbritānijā, Liverpūlē.

Skolēni regulāri iegūst godalgotas vietas dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalās starptautiskajās olimpiādēs. Skolas lepnums ir vēstures un kultūras vēstures skolotājs O. Puhļaks, kurš aktīvi darbojas Rīgas slāvu vēstures biedrībā, ir grāmatas „Simt krievu portretu Latvijas vēsturē”, mācību līdzekļa „Krievi Latvijā no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam”, kā arī daudzu publikāciju par vēsturi autors.

Skolā mācās dažādu tautību skolēni, tāpēc viens no skolotāju kolektīva uzdevumiem ir nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana. Katru gadu skolā notiek svētki, kuros iekļautas dažādu tautu paražas un tradīcijas, – Mārtiņdiena, Meteņi, rudens vakarēšana, Ziemsvētku laiks.

Izpratne par dažādu tautu tradīcijām un kultūru veicina deju ansambļuIvuškaun „Saulīte” darbību. Tajos darbojas skolēni no 1. līdz 12. klasei. Deju ansambļu repertuārā ir dažādu tautu dejas. Piedalīšanās starptautiskajos festivālos ļauj skolēniem iepazīt to tautu un valstu kultūru, kurās notiek festivāli.

Skolas vadība cer, ka skolēnu patriotismu veicina arī svinīgie pasākumi valsts svētkos, kuros skolēniem tiek stāstīts par Latvijas valsts vēsturisko ceļu, skan dziesmas un dzeja latviešu valodā.

Jau ilgu laiku skolā darbojas Bērnu tiesību aizsardzības klubs, kas katru gadu organizē Ziemassvētku labdarības koncertu, kurā nopelnītā nauda tiek ziedota kādam no Rīgas bērnunamiem. Daudzveidīgais interešu izglītības klāsts piedāvā darboties vairākos pulciņos, piemēram, vokālajā studijā, zīmēt, spēlēt šahu, futbolu meitenēm. Vienas no skolēnu un skolotāju iemīļotākajām tradīcijām ir krāsainās dienas, jauno intelektuāļu sacensības „Erudīts”, svinīgā uzņemšana pirmklasniekos un vidusskolniekos, pēdējais zvans, literārās pēcpusdienas. Kā apgalvo skolas direktore Olga Graša: „Es domāju, ka mūsu skolas vide nodrošina skolēnam ne tikai iespēju radoši mācīties, bet arī ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus.”