Pedagoģiskais personāls

44keng16

1


kolektiivs

skolotaaji

IMG_2632____

Pedagogu sadalījums pēc izglītošanas jomām:

  • Valoda: latviešu valoda, latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmām), mazākumtautību valoda, svešvalodas.
  • Tehnoloģiju un zinātņu pamati: dabaszinības, bioloģija, fizika, ģeogrāfija, informātika, programmēšanas pamati, tehniskā grafika,  ķīmija, matemātika.
  • Cilvēks un sabiedrība: mājturība (rokdarbi), sociālās zinības, sports, vēsture.
  • Māksla: literatūra, mūzika, vizuālā māksla.